آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ با پاسخ تشریحی

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

نام آزمون : هندسه دهم

تاریخ آزمون: خرداد 1396

پایه دهم ریاضی

دبیرستان دور دوم

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تعداد سوال: 18

آموزش و پرورش شهرستان انار

آموزشگاه دبیرستان نمونه دولنی پسرانه شهرستان انار


دانلود فایل pdf نمونه سوال

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی

سؤال ۱. متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول اضلاعش 3 و 5 و طول یک قطر آن 6 باشد.

سؤال ۲. ثابت کنید در هر مثلث نیمسازها همرسند.

سؤال ۳. الف) نقیض گزاره «لوزی وجود دارد که مربع نیست.» را بنویسید.

ب) عکس قضیه «اگر یک چهار ضلعی زاویه هایش برابر باشد مستطیل است» را بنویسید.

سؤال ۴. اگر DE موازی باشد با  AB  آنگاه مقدار  x  را محاسبه کنید.

سوال شماره 4 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۵. ثابت کنید هر گاه دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشد آن دو مثلث با هم متشابه هستند.

فرض:  (A=D  و  C=F)

سوال شماره 5 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۶. با کمک تشابه مثلثها ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر، واسطه هندسی دو قطعه پاره خطی است که روی وتر ایجاد شده است.   

حکم: سوال شماره 6 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سوال شماره 6 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۷. در مثلث ABC  AB=7  و AC=5  و BC= 10  . طول دو قطعه ای که نیمساز B روی ضلع مقابل ایجاد می کند را محاسبه نمایید.

سؤال ۸. کامل کنید.

الف) مستطیلی که لوزی باشد ....... است.        

ب) مجموع فاصله های یک نقطه داخل یک مثلث متساوی الاضلاع، از سه ضلع برابر ............. است.     

ج) مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر است با .........    

د) ذوزنقه ای که قطر ها با هم برابر باشند ................................... نام دارد.

سؤال ۹. ثابت کنید در هر متوازی الاضلاع هر دو ضلع مقابل برابر هستند.

سوال شماره 9 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۱۰. با کمک قضیه فیثاغورس ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه، ضلع روبرو به زاویه 60 درجه  سوال شماره 10 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران  وتر است .

سؤال ۱۱. ابعاد مستطیلی 10 و 8 است ، مساحت مربعی که از برخورد نیمسازهای داخلی این مستطیل ایجاد می شود را بدست آورید. (نوشتن رابطه الزامی است)

سؤال ۱۲. مساحت تقریبی برگ را بدست آورید.

سوال شماره 12 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

 

سؤال ۱۳. در متوازی الاضلاع ABCD نقطه M وسط ضلع BC است و پاره خط AM قطر BD را در نقطه N قطع نموده است. نشان دهید SABCD = 12SMNB .

سوال شماره 13 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

 

سؤال ۱۴. به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید. 

الف) در فضا از یک خط چند صفحه می گذرد؟

ب) اگر خطی بر یکی از دو صفحه موازی عمود باشد، نسبت به دیگری چه وضعیتی دارد؟

پ) از هر نقطه غیر واقع بر یک صفحه، چند خط می توان به آن صفحه عمود کرد؟

ت) دو خط موازی را در نظر بگیرید. اگر یکی از خطوط را حول دیگری دوران دهیم چه جسم هندسی ای ساخته می شود؟

سؤال ۱۵. در شکل زیر نمای بالا، روبه رو و سمت چپ را رسم کنید.(فلش روبرو را نشان می دهد )

سوال شماره 15 آزمون پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳ در سایت ریاضیات ایران

سؤال ۱۶. الف) اگر صفحه ای به شکل عمودی مخروط ناقص را قطع کند، سطح مقطع حاصل چیست؟

ب) سطح مقطع یک مخروط قائم در برخورد با صفحه ی مایل به چه شکلی است؟

پ) دایره ای به شعاع r را حول یکی از قطرهای آن دوران داده ایم. شکل حاصل چیست؟

ت) دوران یک ذوزنقه قائم الزاویه حول ضلع عمود بر قاعده ها چه شکلی خواهد بود؟

سؤال ۱۷. کامل کنید .

الف) حداقل از ......... نقطه یک صفحه نمی گذرد .   

ب) اگر خط و صفحه نقطه اشتراکی نداشته باشند .......... هستند.

ج) اگر دو خط در یک صفحه نباشند ............. هستند .    

ج) یک استوانه از بالا ............ دیده می شود .

 

سؤال ۱۸. درستی یا نادرستی جملات را مشخص نمایید .

الف) خطی که بر صفحه ای عمود است ، بر تمام خطوط آن صفحه که از آن نقطه می گذرد عمود است.

ب) اگر خطی با یکی از خطوط صفحه ای موازی باشد، با آن صفحه موازی است.

ج) از دو خط متقاطع فقط یک صفحه می گذرد .

د) در فضا دو خط عمود بر یک خط حتما موازی اند .

پیامبر صلی ا... و علیه و آله فرمودند : روزه گرفتن در گرما ، جهاد است.

دانلود فایل pdf نمونه سوال پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی پایانی هندسه دهم دبیرستان نمونه شهرستان انار مورخ 139603۱۳

دانلود سایر نمونه سوالات هندسه دبیرستان

لیست گروه بندی نمونه سوالات دبیرستان و پیش دانشگاهی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

جدیدترین محصولات

جزوه ریاضی عمومی 2 صنعتی شریف دکتر فتوحی ترم دوم 96-97 جزوه ریاضی عمومی 2 صنعتی شریف دکتر فتوحی ترم دوم 96-97 بازدید (120)
جزوه ریاضی عمومی دو دکتر فتوحی دانشگاه ص...
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی دو صنعتی شریف مورخ 13970331 پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی دو صنعتی شریف مورخ 13970331 بازدید (115)
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی دو صنعت...
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعتی شریف مورخ 13970405 پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعتی شریف مورخ 13970405 بازدید (138)
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی یک صنعت...
جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان دانشگاه علم و صنعت ایران جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان دانشگاه علم و صنعت ایران بازدید (111)
جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان دانشگاه عل...
جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه صنعتی شریف جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید (176)
جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه صنعت...

فایل های تصادفی

حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری... بازدید (14098)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
پاسخنامه آزمون میانترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه شاهرود 13930130 پاسخنامه آزمون میانترم معادلات دیفرانسیل... بازدید (2450)
پاسخ آزمون میانترم معادلات دیفرانسیل دان...
Graphs and Matrces Graphs and Matrces... بازدید (8083)
کتاب گراف‌ها و ماتریس‌ها، نویسنده R. B. ...
پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی 2 صنعتی شریف مورخ 13930322 پاسخ تشریحی پایانترم ریاضی عمومی 2 صنعتی... بازدید (1001)
پاسخ تشریحی نمونه سوال پایانترم ریاضی عم...
جزوه آنالیز ریاضی ، دکتر صال مصلحیان، فردوسی مشهد، 91-1390 جزوه آنالیز ریاضی ، دکتر صال مصلحیان، فر... بازدید (7069)
جزوه آنالیز ریاضی 2 دانشگاه فردوسی مشهد ...

پربازدیدترین محصولات

حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین حل المسائل کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (مبانی ریاضی) لین و لین بازدید (19690)
پاسخ سوالات و تمرینات کتاب نظریه مجموعه ...
ریاضیات عمومی یک دکتر کرایه چیان ریاضیات عمومی یک دکتر کرایه چیان بازدید (19248)
ریاضیات عمومی یک تالیف محمد علی کرایه چی...
مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری مثلث نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (16694)
کتاب مثلث دکتر میرزاوزیری ، رمز فایل www...
اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری اشتباه سوزنبان دکتر میرزاوزیری بازدید (15661)
نویسنده : دکتر مجید میرزاوزیری ؛ چاپ او...
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری بازدید (14098)
حافظه استاد، نوشته دکتر میرزاوزیری چاپ...
  • تهران و کرج
  • 09190-24816-0
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آمار سایت

ارسال پیام برای ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
بالا