میانترم تخقیق در عملیات پیشرفته 1 دانشگاه شاهرود دکتر فتحعلی

چاپ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 
نمونه سوال امتحانی   نمونه سوالات دانشگاهی   نمونه سوالات کارشناسی ارشد   نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته   دانشگاه صنعتی شاهرود   نمونه سوالات دانشگاه شاهرود  

نام آزمون: میانترم تحقیق در عملیات پیشرفته 1

نام استاد: دکتر جعفر فتحعلی

دانشگاه: صنعتی شاهرود

دانشکده: ریاضی


سوال 1: نشان دهید مجموعه نقاط راسی مجموعه ناتهی تصویر سوال شماره یک تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود، ناتهی است.

 

سوال 2. مساله تصویر سوال شماره دو تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود در روش M- بزرگ را به صورت زیر در نظر بگیرید:

تصویر سوال شماره دو تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود

نشان دهید اگر در جواب بهینه این مساله داشته باشیم

تصویر سوال شماره دو تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود

آنگاه مساله اصلی (P) دارای جواب نامتناهی است.

 

سوال 3. دو تعریف برای نقاط راسی مجموعه تصویر سوال شماره یک تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود ارائه کرده و یکی از این تعاریف را فرض کرده، تعریف دیگر را به دست آورید.

 

سوال 4. دستگاه زیر را در نظر بگیرید:

تصویر سوال شماره سه تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود

نقطه تصویر سوال شماره چهار تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود یک نقطه شدنی است.

آیا این نقطه، پایه ای نیز هست؟ در غیر این صورت با استفاده از این نقطه، یک نقطه پایه ای به دست آورید.

 

سوال 5. دو مساله زیر را در نظر بگیرید و فرض کنید ناحیه جواب آن ها کراندار است.

تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود         و      تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود

که تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود  مؤلفه nام بردار x است.

فرض کنید مقادیر بهینه این دو مساله به ترتیب تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود و تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود باشند و تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود .

نشان دهید یک نقطه شدنی مانند تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود برای این دو مساله وجود دارد به قسمی که مؤلفه nام آن برابر تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود است، یعنی تصویر سوال شماره پنج تحقیق در عملیات پیشرفته شاهرود .

 

موفق باشید.

 

لیست نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته

لیست نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی