پایانترم ریاضی مهندسی امیرکبیر 13921026 با پاسخ تشریحی

چاپ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 
ریاضی   نمونه سوال امتحانی   1392   پاسخ نمونه سوالات   نمونه سوالات دانشگاهی   نمونه سوالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر   نمونه سوالات ریاضی مهندسی   pdf   دانشگاه امیرکبیر  

نام آزمون: پایان ترم ریاضی مهندسی

دانشگاه: صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران

تاریخ آزمون: 13921026

دانلود فایل pdf نمونه سوال آزمون

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی این آزمون


سوال 1.  اگر تابع تصویر شماره یک نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران تحلیلی باشد و تصویر شماره یک نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران ضابطه تابع تصویر شماره یک نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران را به دست آورید.

 

سوال 2. نگاشتی که تصویر سوال شماره دو از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران  در صفحه w را به ناحیه تصویر سوال شماره دو از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران در صفحه z می نگارد، چه تابعی است؟

 

سوال 3. حاصل تصویر سوال شماره سه از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران  را به دست آورید.

 

سوال 4. به کمک انتگرال فوریه کسینوسی تابع تصویر سوال شماره چهار از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران ، حاصل انتگرال تصویر سوال شماره چهار از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران چقدر است؟

 

سوال 5. در مساله لاپلاس تصویر سوال شماره پنج از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران جواب نهایی تصویر سوال شماره پنج از نمونه سوال پایان ترم ریاضی مهندسی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران مورخ 13921026 در سایت ریاضیات ایران به کدام شکل است؟

 

 

دانلود فایل pdf نمونه سوال آزمون

دانلود فایل pdf پاسخ تشریحی این آزمون

لیست پاسخنامه های ریاضی عمومی و ریاضی مهندسی

لیست سایر نمونه سوالات ریاضی مهندسی

لیست نمونه سوالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران

لیست سایر نمونه سوالات ریاضی عمومی دانشگاه های کل کشور